Overview A

Written by Masatomi Ikeda shihan, see also Sanshinkai Newsletter 3 and 4.

Aikido System — Important Points A

uke
kiawase shōmen uchi shōmen uchi yokomen uchi jōdan tsuki
katate dori ai hanmi katate ryōte dori chūdan tsuki ryōeri dori
katate dori gyaku hanmi kata dori
(mune tori)
kata dori men uchi keri
ryōte dori ushiro ryōte dori
(hiji tori)
ushiro ryōkata dori
(daki kakae)
ushiro kubi shime
(ryōte hikiage)

kōbō
no
genri
aikido system basic waza — 32 basic waza
uchi
no
ri
torifune kokyū nage¹ sumi otoshi ikkyō aiki goshi
mae otoshi jyūji garami gokyō koshi guruma
osae
no
ri
genkei kokyū nage kote gaeshi nikyō aiki otoshi
hiki otoshi ude garami osae hiji kime osae chin shin kuruma gaeshi
nage
no
ri
tenchi nage irimi nage sankyō kaiten nage
kiri otoshi kubi jime uchi kaiten sankyō seoi guruma
zan
no
ri
kokyō nage² shihō nage yonkyō ude kime nage
kaiten otoshi gyaku hiji kime osae ude garami te guruma

¹ (furizuki kokyū nage)          ² (zanto kokyū nage)
 

See also visual overview of the 32 basic techinques.

keiko hō
1. three modes of learning and training … tanren
kigata
shinken
2. forms of training … mitori geiko futari tori
hitori geiko taninzū tori
futari geiko kumi tachi
kakari geiko kumi jō

1. aikido yon major basic waza
ikkyō kote gaeshi irimi nage shihō nage
2. hachi major …
omote waza sumi otoshi ura waza aiki goshi
kote gaeshi aiki otoshi
irimi nage kaiten nage
shihō nage ude kime nage
3. hachi major …
omote waza ikkyō ura waza gokyō
nikyō hiji kime osae
sankyō uchi kaiten sankyō
yonkyō ude garami
4. genkei kokyū nage and tenchi nage of yon major basic waza
genkei kokyū nage kote gaeshi tenchi nage ikkyō
shihō nage irimi nage